0917-062-0010

مشاوره رایگان

9 صبح تا 9 شب

شنبه تا پنجشنبه

d9bedb8cd8b4 d8a8db8cd986db8c d8acd987d8aa d982db8cd985d8aa d8afd8b1 d9bed8a7db8cd8aad988d986 d8b1d8a7d987d986d985d8a7db8c daa9 6553cbbc11cc1

در مطالب گذشته مجله تم آف، به پیش‌بینی قیمت در پایتون پرداختیم و با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی (Linear Regression)، مقدار قیمت را پیش‌بینی کردیم. در این مطلب، قصد داریم به جای پیش‌بینی مقدار قیمت در آینده، به پیش بینی جهت قیمت در پایتون بپردازیم که یک مسئله طبقه‌بندی (Classification) خواهد بود.

فهرست مطالب این نوشته
پیش بینی جهت قیمت در پایتون

جمع‌بندی پیش بینی جهت قیمت در پایتون

faradars mobile

پیش بینی جهت قیمت در پایتون

برای شروع کدنویسی، کتابخانه‌های مورد نیاز را فراخوانی می‌کنیم:

import numpy as np
import yfinance as yf
import sklearn.dummy as dm
import sklearn.metrics as met
import matplotlib.pyplot as plt
import sklearn.linear_model as lm
import sklearn.preprocessing as pp

از این ۷ کتابخانه به ترتیب برای موارد زیر استفاده خواهیم کرد:

 1. محاسبات برداری
 2. دریافت برخط (Online) مجموعه داده تاریخی (Historical Dataset)
 3. ایجاد و آموزش Dummy Classifier
 4. محاسبه معیارهای ارزیابی برای مدل
 5. رسم نمودار
 6. ایجاد و آموزش مدل رگرسیون لجستیک (Logistic Regression)
 7. پیش‌پردازش داده
آموزش پیش بینی نوسانات بازار سهام با هوش مصنوعی در پایتون Python
فیلم آموزش پیش بینی نوسانات بازار سهام با هوش مصنوعی در پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

برای مطالعه بیشتر در مورد رگرسیون لجستیک، می‌توانید به مطلب «پیاده سازی رگرسیون لجستیک در پایتون – راهنمای گام به گام» مراجعه کنید.

برای یادگیری برنامه‌نویسی با زبان پایتون، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه آموزش‌های مقدماتی تا پیشرفته پایتون تم آف مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است. حال تنظیمات مورد نیاز را اعمال می‌کنیم:

np.random.seed(0)
plt.style.use('ggplot')

حال مجموعه داده مربوط به کل تاریخچه روزانه نماد ETH/USD را دریافت می‌کنیم:

Ticker = 'ETH-USD'
Interval = '1d'
Period = 'max'

DF = yf.download(tickers=Ticker, interval=Interval, period=Period)

اکنون مجموعه داده را بررسی می‌کنیم که تا از صحت آن مطمئن شویم:

print(DF.head())
print(DF.tail())

که خواهیم داشت:

                   Open         High          Low        Close    Adj Close       Volume
Date
2017-11-09   308.644989   329.451996   307.056000   320.884003   320.884003    893249984
2017-11-10   320.670990   324.717987   294.541992   299.252991   299.252991    885985984
2017-11-11   298.585999   319.453003   298.191986   314.681000   314.681000    842300992
2017-11-12   314.690002   319.153015   298.513000   307.907990   307.907990   1613479936
2017-11-13   307.024994   328.415009   307.024994   316.716003   316.716003   1041889984

                  Open         High          Low        Close    Adj Close       Volume
Date
2022-03-14  2518.486328  2604.034424  2505.299316  2590.696045  2590.696045  11244398839
2022-03-15  2590.668945  2662.329590  2515.765869  2620.149658  2620.149658  12861105614
2022-03-16  2620.028564  2781.307129  2610.764404  2772.055664  2772.055664  17915109769
2022-03-17  2771.964111  2826.160645  2751.560791  2814.854492  2814.854492  12685265194
2022-03-18  2812.546631  2812.546631  2775.212402  2800.633301  2800.633301  12803630080

به این ترتیب، از صحت داده‌ها مطمئن می‌شویم. حال می‌توانیم درصد تغییرات نسبی در هر روز را محاسبه کنیم:

DF['RPC'] = 100 * (DF['Close'] / DF['Open'] - 1)

حال می‌توانیم یک نمودار هیستوگرام (Histogram Plot) برای این متغیر رسم کنیم:

plt.hist(DF['RPC'], bins=41, color='b', alpha=0.6)
plt.title('ETH-USD Relative Percentage Change')
plt.xlabel('Relative Change (%)')
plt.ylabel('Frequency')
plt.show()

که در خروجی، شکل زیر را خواهیم داشت.

پیش بینی جهت قیمت در پایتون

به این ترتیب، یک توزیع نرمال مشاهده می‌شود. حال می‌توانیم با استفاده از روش دامنه میان چارکی (Interquartile Rage) مقادیر پرت (Outlier) را اصلاح کنیم:

k = 1.5
q1 = DF['RPC'].quantile(0.25)
q3 = DF['RPC'].quantile(0.75)
iqr = q3 - q1
lb = q1 - k * iqr
ub = q3 + k * iqr
DF['RPC'] = DF['RPC'].clip(lower=lb, upper=ub)

حال اگر دوباره نمودار هیستوگرام را تکرار کنیم، شکل زیر را خواهیم داشت.

نمودار هستوگرام

توجه داشته باشید که انباشت داده‌ها در دو ستون ابتدایی و انتهایی مشاهده می‌شود که به دلیل اصلاح آن داده‌ها است.

آموزش پیاده سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون Python – بخش یکم
فیلم آموزش پیاده سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون Python – بخش یکم در تم آف

کلیک کنید

برای رفع این مشکل، می‌توان از روش‌های دیگری برای اصلاح داده‌های پرت استفاده کرد. توجه داشته باشید که با افزایش مقدار k از ۱٫۵ به ۲، نتایج را به شکل زیر تغییر می‌دهد.

پیش بینی جهت قیمت در پایتون

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم اندکی نتایج بهبود یافته است.

آموزش تجزیه و تحلیل داده های مالی با پایتون – بخش یکم
فیلم آموزش تجزیه و تحلیل داده های مالی با پایتون – بخش یکم در تم آف

کلیک کنید

حال می‌توانیم داده‌های ستون RPC را به صورت آرایه دریافت کنیم:

S = DF['RPC'].to_numpy()

اکنون تابع Lag را وارد برنامه می‌کنیم:

def Lag(S:np.ndarray, L:int):
  nD0 = S.size
  nD = nD0 - L
  X = np.zeros((nD, L))
  Y = np.zeros((nD, 1))
  for i in range(nD):
    X[i, :] = S[i:i + L]
    Y[i, 0] = S[i + L]
  return X, Y

و برای استفاده از آن، به شکل زیر عمل می‌کنیم:

nLag = 30
X0, Y0 = Lag(S, nLag)

به این ترتیب، داده‌های اولیه حاصل می‌شود. حال داده‌ها را به دو مجموعه داده آموزش (Train Dataset) و آزمایش (Test Dataset) تقسیم می‌کنیم:

sTrain = 0.8
nDtr = int(sTrain * X0.shape[0])

trX0 = X0[:nDtr]
teX0 = X0[nDtr:]
trY0 = Y0[:nDtr]
teY0 = Y0[nDtr:]

با توجه به اینکه درصد تغییرات نسبی، مقیاس مناسبی ارائه نمی‌دهد، مقیاس آن‌ها را به شکل زیر اصلاح می‌کنیم:

SSX = pp.StandardScaler()
trX = SSX.fit_transform(trX0)
teX = SSX.transform(teX0)

برای مقادیر ویژگی هدف، باید یک تابع گسسته‌ساز (Discretizer) تعریف کنیم و مقادیر را در کلاس مربوط به خود قرار دهیم. برای این کار معمولاً ۳ دسته در نظر می‌گیرم:

 1. کاهش
 2. خنثی
 3. افزایش

برای این کار، یک مقدار مرزی (Threshold) تعریف می‌کنیم:

 1. اگر تغییرات کمتر از قرینه Threshold بود، کاهش قیمت رخ داده است. (دسته ۰)
 2. اگر تغییرات بیشتر از Threshold بود، افزایش قیمت رخ داده است. (دسته ۲)
 3. در غیر این صورت، تغییرات خنثی بوده است. (دسته ۱)

آموزش تجزیه و تحلیل داده های مالی با پایتون – بخش یکم
فیلم آموزش تجزیه و تحلیل داده های مالی با پایتون – بخش یکم در تم آف

کلیک کنید

برای این کار، یک تابع Discretizer تعریف می‌کنیم که در ورودی ماتریس Y0 و مقدار Threshold را دریافت می‌کند:

def Discretizer(Y0:np.ndarray, TH:float):

ابتدا اندازه داده را محاسبه می‌کنیم:

def Discretizer(Y0:np.ndarray, TH:float):
  nD = Y0.size

حال یک ماتریس خالی برای ذخیره دسته هر داده ایجاد می‌کنیم:

def Discretizer(Y0:np.ndarray, TH:float):
  nD = Y0.size
  Y = np.zeros((nD, 1))

حال می‌توانیم یک حلقه ایجاد کرده و برای هر داده، شرط‌های گفته شده را بررسی کنیم:

def Discretizer(Y0:np.ndarray, TH:float):
  nD = Y0.size
  Y = np.zeros((nD, 1))
  for i in range(nD):
    if Y0[i] +TH:
      Y[i, 0] = 2
    else:
      Y[i, 0] = 1
  return Y

به این ترتیب، تابع مد نظر پیاده‌سازی می‌شود. برای اندکی ساده‌سازی این تابع، می‌توان به شکل زیر نوشت:

def Discretizer(Y0:np.ndarray, TH:float):
  nD = Y0.size
  Y = np.ones((nD, 1))
  for i in range(nD):
    if Y0[i] +TH:
      Y[i, 0] = 2
  return Y

به این ترتیب، تابع مورد نظر پیاده‌سازی شد. حال برای استفاده از تابع، به شکل زیر می‌نویسیم:

TH = 2
trY = Discretizer(trY0, TH)
teY = Discretizer(teY0, TH)

توجه داشته باشید که در خروجی کد فوق، تغییرات بین ۲- و ۲+ به عنوان حرکات خنثی در نظر گرفته می‌شود. تنظیم مقدار TH بسیار حائز اهمیت است.

آموزش پیش بینی نوسانات بازار سهام با هوش مصنوعی در پایتون Python
فیلم آموزش پیش بینی نوسانات بازار سهام با هوش مصنوعی در پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

حال برای استفاده از ماتریس Y برای آموزش و آزمایش مدل، آن‌ها را به شکل تک‌بُعدی تغییر می‌دهیم:

trY = trY.reshape(-1)
teY = teY.reshape(-1)

اکنون می‌توانیم مدل رگرسیون لجستیک را ایجاد کرده و آموزش دهیم:

Model = lm.LogisticRegression()
Model.fit(trX, trY)

حال می‌توانیم برای داده‌های آموزش و آزمایش پیش‌بینی‌های مدل را دریافت کنیم:

trPr = Model.predict(trX)
tePr = Model.predict(teX)

اکنون می‌توانیم گزارش طبقه‌بندی را به شکل زیر محاسبه و نمایش دهیم:

trCR = met.classification_report(trY, trPr)
teCR = met.classification_report(teY, tePr)

print(f'Train Classification Report:n{trCR}')
print('_'*60)
print(f'Test Classification Report:n{teCR}')

که در خروجی خواهیم داشت:

Train Classification Report:
             precision    recall  f1-score   support

         0.0       0.46      0.09      0.16       321
        1.0       0.49      0.86      0.62       561
        2.0       0.44      0.23      0.31       366

    accuracy                           0.48      1248
  macro avg       0.46      0.40      0.36      1248
weighted avg       0.47      0.48      0.41      1248
______________________________________________________
Test  Classification Report:
             precision    recall  f1-score   support

        0.0       0.32      0.07      0.12        96
        1.0       0.38      0.78      0.51       115
        2.0       0.27      0.14      0.18       102

   accuracy                           0.35       313
  macro avg       0.32      0.33      0.27       313
weighted avg       0.32      0.35      0.28       313

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که F1 Score Macro Average برای داده‌های آموزش ۰٫۳۶ و برای داده‌های آزمایش ۰٫۲۷ است که نتایج نه‌چندان مطلوبی است. بخشی از این مشکل، از نامتعادل بودن مجموعه داده نشأت می‌گیرد که در مطالب «متعادل کردن داده در پایتون – بخش اول: وزن دهی دسته ها» و «متعادل کردن داده در پایتون – بخش دوم: تغییر مجموعه داده» به روش‌هایی برای رفع آن پرداخته شده است.

آموزش کاربرد پایتون در بازارهای مالی - دریافت و پردازش قیمت رمزارزها (رایگان)
فیلم آموزش کاربرد پایتون در بازارهای مالی – دریافت و پردازش قیمت رمزارزها (رایگان) در تم آف

کلیک کنید

برای رفع این مشکل، وزن هر دسته را به شکل زیر محاسبه می‌کنیم:

nClass = 3
nTotal = trY.size
Ns = {i: trY[trY == i].size for i in range(nClass)}
W = {i: (nTotal - Ns[i])/((nClass - 1) * nTotal) for i in range(nClass)}

حال می‌توانیم دیکشنری وزن را به شکل زیر در تعریف مدل استفاده کنیم:

Model = lm.LogisticRegression(class_weight=W)

پس از آموزش مدل و تکرار فرآیند، گزارش‌های زیر حاصل می‌شود:

Train Classification Report:
             precision    recall  f1-score   support

         0.0       0.39      0.25      0.30       321
        1.0       0.51      0.65      0.57       561
        2.0       0.41      0.37      0.39       366

    accuracy                           0.47      1248
  macro avg       0.44      0.42      0.42      1248
weighted avg       0.45      0.47      0.45      1248
_____________________________________________________
Test  Classification Report:
             precision    recall  f1-score   support

         0.0       0.31      0.20      0.24        96
        1.0       0.34      0.50      0.40       115
        2.0       0.27      0.22      0.24       102

    accuracy                           0.31       313
  macro avg       0.30      0.30      0.29       313
weighted avg       0.31      0.31      0.30       313

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که F1 Score Macro Average برای داده‌های آموزش و آزمایش به ترتیب برابر ۰٫۴۲ و ۰٫۲۹ می‌شود. به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که ۰٫۰۶ واحد در مجموعه داده آموزش و ۰٫۰۲ واحد در مجموعه داده آزمایش بهبود رخ داده است.

آموزش پیاده سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون Python – بخش یکم
فیلم آموزش پیاده سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون Python – بخش یکم در تم آف

کلیک کنید

برای درک بهتر این دقت‌ها، می‌توان یک Dummy Classifier آموزش داد و نتایج آن را با مدلِ آموزش‌دیده مقایسه کرد:

Dummy = dm.DummyClassifier(strategy='most_frequent')
Dummy.fit(trX, trY)

trPr = Dummy.predict(trX)
tePr = Dummy.predict(teX)

trF1ScoreMA = met.f1_score(trY, trPr, average='macro')
teF1ScoreMA = met.f1_score(teY, tePr, average='macro')

print(f'Dummy Train F1 Score Macro Average: {trF1ScoreMA}')
print(f'Dummy Test F1 Score Macro Average: {teF1ScoreMA}')

که برای این مدل نتایج زیر حاصل می‌شود:

Dummy Train F1 Score Macro Average: 0.20674405749032612
Dummy Test  F1 Score Macro Average: 0.17798594847775176

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که نتایج رگرسیون لجستیک خیلی بهتر از Dummy Classifier است. اما حتماً باید توجه کرد دقت‌های حاصل‌شده به‌اندازه‌ای خوب نیستند که قابل اعتماد باشند.

آموزش پیش بینی نوسانات بازار سهام با هوش مصنوعی در پایتون Python
فیلم آموزش پیش بینی نوسانات بازار سهام با هوش مصنوعی در پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، پیچیدگی موجود در داده است. داده‌های مالی در ذات خود پیچیدگی بالایی دارند و سری زمانی بودن آن‌ها، بر این پیچیدگی می‌افزاید. به همین دلیل، باید به نکات ریز موجود در پردازش داده، انتخاب مدل و تنظیم مدل توجه کرد.

برای دست یافتن به دقت‌های بالاتر، می‌توان مدل‌هایی دیگر را مقایسه کرد. در زیر، مثال‌هایی از این مدل‌ها آورده شده است:

 1. K-نزدیک‌ترین همسایه (K-Nearest Neighbors – KNN)
 2. جنگل تصادفی (Random Forest – RF)
 3. پرسپترون چند لایه (Multi-Layer Perceptron – MLP)
 4. ماشین بردار پشتیبان (Support Vector Machine – SVM)
مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال
فیلم مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال در تم آف

کلیک کنید

جمع‌بندی پیش بینی جهت قیمت در پایتون

در این مطلب، بحث پیش بینی جهت قیمت برای داده‌های مالی را بررسی کردیم.

برای مطالعه بیشتر، می‌توان موارد زیر را بررسی کرد:

 1. هرکدام از مدل‌های معرفی شده را بررسی کرده و دقت هرکدام را محاسبه کنید.
 2. چه اشکالاتی ممکن است در پیش‌پردازش داده‌ها وجود داشته باشد؟
 3. اگر داده را به جای ۳ دسته، به ۵ دسته تقسیم کنیم، تابع Discretizer به چه شکل تغییر خواهد کرد؟
 4. بین F1 Score و Accuracy کدام‌یک بیشتر قابل اعتماد است؟ چرا؟
 5. بین Macro Average و Weighted Average کدام‌یک بیشتر قابل اعتماد است؟ چرا؟

ارسال پاسخ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.