0917-062-0010

مشاوره رایگان

9 صبح تا 9 شب

شنبه تا پنجشنبه

d9bedb8cd8a7d8afd987 d8b3d8a7d8b2db8c d8b1d988d8b4 d986db8cd988d8aad988d986 d8b1d8a7d981d8b3d988d986 d8afd8b1 d9bed8a7db8cd8aad988d986 6570cc72b5912

پیدا کردن ریشه‌های توابع و معادلات برای شناخت و تحلیل آن‌ها حائز اهمیت است. از طرفی، تنها برای تعداد بسیار محدودی از توابع، روش حل بسته ریاضیاتی وجود دارد. به همین دلیل، روش‌های عددی برای حل معادلات اهمیت پیدا می‌کنند. یکی از پرکاربردی‌ترین روش‌های عددی برای ریشه‌یابی توابع، «روش نیوتون رافسون» (Newton Raphson Method) به حساب می‌آید که در این روش، برای پیدا کردن ریشه از مقدار تابع و مشتق آن استفاده می‌شود. در این مقاله به پیاده سازی روش نیوتون رافسون در پایتون پرداخته شده است.

فهرست مطالب این نوشته
روش نیوتون رافسون چیست ؟

پیاده سازی روش نیوتون رافسون در پایتون

فراخوانی کتابخانه‌های مورد نیاز برای پیاده سازی روش نیوتون رافسون در پایتون

تعریف تابع ریشه یاب برای پیاده سازی روش نیوتون رافسون در پایتون

تعریف تابع مشتق عددی برای پیاده سازی تابع ریشه یاب

نمایش مقدار تابع در هر مرحله برای تعریف تابع ریشه یاب

آزمایش تابع ریشه یابی ایجاد شده با استفاده از یک مثال

نمایش نتایج روش نیوتون رافسون روی نمودار در پایتون

جمع‌بندی

faradars mobile

روش نیوتون رافسون چیست ؟

روش نیوتون رافسون بیان می‌کند که اگر قصد ریشه‌یابی تابع $$ f_{(x)} $$ با تخمین اولیه $$ x_0 $$ وجود داشته باشد، می‌توان با تکرارهای کافی با دقت خوبی به صورت زیر مقدار ریشه را پیدا کرد:

$$ x_{n+1} = x_n – frac{f_{(x_n)}}{f’_{(x_n)}} $$

به این ترتیب، با داشتن یک تخمین اولیه، می‌توان به $$ x_1, x_2, dots $$ دست یافت که به طور کلی با افزایش دقت نیز افزایش پیدا می‌کند.

روش نیوتون رافسون

نکته دیگری که باید به آن توجه شود، استفاده از مشتق تابع در مخرج کسر است. از آن جایی که هدف یافتن یک روش عمومی برای ریشه‌یابی تمامی توابع است، باید مشتق تابع را نیز به صورت عددی محاسبه کرد. برای مشتق عددی هر تابع پیوسته در محل مشتق‌گیری نیز می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$ f’_{(x)} = frac{f_{(x+h)} – f_{(x-h)}}{2h} $$

به این ترتیب، می‌توان رابطه را تنها براساس $$ f_{(x)} $$ بازنویسی کرد. اکنون در ادامه به پیاده سازی روش نیوتون رافسون پرداخته شده است.

آموزش روش های عددی ریشه یابی و حل معادلات و پیاده سازی در متلب MATLAB
فیلم آموزش روش های عددی ریشه یابی و حل معادلات و پیاده سازی در متلب MATLAB در تم آف

کلیک کنید

پیاده سازی روش نیوتون رافسون در پایتون

پس از ارائه مباحث نظری پیرامون روش نیوتون رافسون، در این بخش به چگونگی پیاده‌سازی این الگوریتم در پایتون پرداخته می‌شود. طبق روال معمول، اولین مرحله، فراخوانی کتابخانه‌های مورد نیاز برای انجام این پیاده‌سازی است که در ادامه به آن پرداخته شده است.

فراخوانی کتابخانه‌های مورد نیاز برای پیاده سازی روش نیوتون رافسون در پایتون

جهت پیاده سازی روش نیوتون رافسون در پایتون به کتابخانه‌هایی برای محاسبات ریاضیاتی، کار با آرایه‌ها و رسم نمودار نیاز است. بنابراین، وارد محیط برنامه‌نویسی شده و باید کتابخانه‌های مورد نیاز به صورت زیر فراخوانی شوند:

import math as mt
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

تعریف تابع ریشه یاب برای پیاده سازی روش نیوتون رافسون در پایتون

اکنون باید تابع ریشه‌یاب تعریف شود. این تابع، تخمین اولیه، تعداد مراحل تکرار و مقدار h را در ورودی دریافت می‌کند. تعریف یا همان اعلان این تابع به صورت زیر است:

def NewtonRaphson(Function, x0:float, N:int=20, h:float=1e-4):

باید توجه داشت که چون مقدارهای N و h به طور تجربی می‌توانند تعیین شوند و وابستگی کمی به شرایط تابع دارند، بهتر است برای آن‌ها مقدار پیش‌فرض تعریف شود. حال می‌توان حلقه اصلی تابع را تعریف کرد که به تعداد N بار تکرار می‌شود:

def NewtonRaphson(Function, x0:float, N:int=20, h:float=1e-4):
  for n in range(N):

برای اینکه آخرین تخمین تابع از ریشه نیز ذخیره شود، باید متغیری به نام $$ x $$ تعریف کرد که در ابتدای تابع، برابر با $$ x_0 $$ است:

def NewtonRaphson(Function, x0:float, N:int=20, h:float=1e-4):
  x = x0
  for n in range(N):

حال می‌توان رابطه (فرمول) مربوطه را داخل تابع پیاده‌سازی کرد:

def NewtonRaphson(Function, x0:float, N:int=20, h:float=1e-4):
  x = x0
  for n in range(N):
    x = x - Function(x) / Derivative(Function, x, h)

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در خط کد فوق رابطه مربوطه پیاده‌سازی شده است. حال در ادامه به پیاده‌سازی تابع مشتق عددی پرداخته می‌شود.

آموزش حل معادلات غیرخطی (رایگان)
فیلم آموزش حل معادلات غیرخطی (رایگان) در تم آف

کلیک کنید

تعریف تابع مشتق عددی برای پیاده سازی تابع ریشه یاب

باید توجه داشت که برای پیاده‌سازی تابع مشتق عددی، باید به شکل زیر عمل کرد:

def Derivative(Function, x:float, h:float):
  d = (Function(x + h) - Function(x - h)) / (2*h)
  return d

این تابع در ورودی تابع مورد نظر، محل مشتق‌گیری و گام حرکتی را دریافت می‌کند و در خروجی مقدار عددی مشتق را بازمی‌گرداند.

آموزش روش های عددی ریشه یابی و حل معادلات و پیاده سازی در متلب MATLAB
فیلم آموزش روش های عددی ریشه یابی و حل معادلات و پیاده سازی در متلب MATLAB در تم آف

کلیک کنید

نمایش مقدار تابع در هر مرحله برای تعریف تابع ریشه یاب

حال می‌توان داخل تابع اصلی با استفاده از دستور print مقدار تابع در هر مرحله را نشان داد:

def NewtonRaphson(Function, x0:float, N:int=20, h:float=1e-4):
  x = x0
  print(f'Iteration {0}: {x = } -- y = {Function(x)}')
  for n in range(N):
    x = x - Function(x) / Derivative(Function, x, h)
    print(f'Iteration {n+1}: {x = } -- y = {Function(x)}')

در نهایت باید مقدار ریشه بازگردانده شود:

def NewtonRaphson(Function, x0:float, N:int=20, h:float=1e-4):
  x = x0
  print(f'Iteration {0}: {x = } -- y = {Function(x)}')
  for n in range(N):
    x = x - Function(x) / Derivative(Function, x, h)
    print(f'Iteration {n+1}: {x = } -- y = {Function(x)}')
  return x

آزمایش تابع ریشه یابی ایجاد شده با استفاده از یک مثال

حال اگر تابع زیر برای ریشه‌یابی وجود داشته باشد:

$$ f_{(x)} = 2^x – x^2 $$

برای ریشه‌یابی آن می‌توان به صورت زیر عمل کرد:

def Func1(x:float):
  return 2**x - x**2

x = NewtonRaphson(Func1, 1, N=8)

که پس از اجرا نتایج زیر حاصل خواهند شد:

Iteration 0: x = 1 -- y = 1
Iteration 1: x = 2.629445679580636 -- y = -0.726102607396632
Iteration 2: x = 1.8807152492127912 -- y = 0.145486022977461
Iteration 3: x = 2.0010646793622606 -- y = -0.00130684350311
Iteration 4: x = 2.0000000356631285 -- y = -4.3773325408e-08
Iteration 5: x = 2.0000000000000004 -- y = -8.8817841970e-16
Iteration 6: x = 1.9999999999999998 -- y = 4.44089209850e-16
Iteration 7: x = 2.0 -- y = 0.0
Iteration 8: x = 2.0 -- y = 0.0

به این ترتیب ملاحظه می‌شود که $$ x =2 $$ به عنوان ریشه پیدا می‌شود که مقدار تابع نیز در این نقطه دقیقاً برابر با $$ 0 $$ است. حال اگر نقطه شروع به $$ x_0 = 0$$ تغییر دهیم، نتایج زیر حاصل می‌شود:

ITERATION 0: X = 0 -- Y = 1
ITERATION 1: X = -1.4426950397336544 -- Y = -1.7134895362060
ITERATION 2: X = -0.8970645796858707 -- Y = -0.2677466617320
ITERATION 3: X = -0.7734702256475462 -- Y = -0.0132475754264
ITERATION 4: X = -0.7666850787387707 -- Y = -3.955810434E-05
ITERATION 5: X = -0.7666646961459681 -- Y = -3.567960371E-10
ITERATION 6: X = -0.766664695962123 -- Y = 1.11022302462E-16
ITERATION 7: X = -0.7666646959621232 -- Y = -1.110223024E-16
ITERATION 8: X = -0.766664695962123 -- Y = 1.11022302462E-16

همان‌طور که مشاهده می‌شود، الگوریتم به $$ x = -0.766 $$ همگرا شده است. بنابراین، تخمین اولیه از ریشه، نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه الگوریتم دارد.

آموزش روش های عددی ریشه یابی و حل معادلات و پیاده سازی در متلب MATLAB
فیلم آموزش روش های عددی ریشه یابی و حل معادلات و پیاده سازی در متلب MATLAB در تم آف

کلیک کنید

نمایش نتایج روش نیوتون رافسون روی نمودار در پایتون

برای بررسی این مورد، می‌توان اعداد بین $$ x_0 = -3 $$ تا $$ x_0 = +3 $$ را به الگوریتم داده و نتایج آن را روی نمودار مشاهده کرد:

X0 = np.linspace(-3, +3, num=300)

X = np.zeros(300)

for i in range(300):
  X[i] = NewtonRaphson(Func1, X0[i], N=30, h=1e-5)

به این ترتیب، 300 عدد در بازه $$ [-3, +3] $$ انتخاب می‌شوند و داخل یک حلقه، مقدار ریشه حاصل در آرایه $$ X $$ ذخیره می‌شود. حال می‌توان مقدار $$ X $$ را برحسب $$ X_0 $$ رسم کرد:

plt.scatter(X0, X, s=10, c='crimson')
plt.xlabel('x0')
plt.ylabel('x (After 20 Iteration)')
plt.show()

در خروجی، نمودار زیر حاصل خواهد شد:

نمایش نتایج الگوریتم نیوتون رافسون روی نمودار در پایتون

بنابراین مشاهده می‌شود که اغلب نقاط به سه ریشه همگرا شده‌اند ولی یک نقطه نتوانسته به خوبی همگرا شود. با فیلتر کردن نمودار نتیجه به صورت زیر خواهد بود:

نمایش نتایج فیلتر شده الگوریتم نیوتون رافسون روی نمودار در پایتون

به این ترتیب مشاهده می‌شود که اغلب نقاط روی جواب $$ x = -0.766 $$ همگرا شده‌اند. به این صورت می‌توان با افزایش تعداد نقاط شروع، تعداد ریشه‌های بیشتری را پیدا کرد. حال اگر تابع دیگری با تعداد ریشه‌های بیشتر وجود داشته باشد:

$$ f_{(x)} = frac{sin(x^2)}{x}  $$

نمودار تابع فوق به صورت زیر است:

Function Graph

برای این تابع نمودار خروجی روش نیوتون رافسون به صورت زیر خواهد بود:

نمودار خروجی روش نیوتون رافسون برای یک تابع

که مشاهده می‌شود ریشه‌هایی از ‎-۲۰‎ تا ‎+۲۰ پیدا شده‌اند. اگر قصد نمایش دادن این ریشه‌ها روی نمودار وجود داشته باشد، به صورت زیر عمل می‌شود:

def Func2(x:float):
  return mt.sin(x**2) / x

X0 = np.linspace(-6, +6, num=400)
Y0 = np.zeros(400)

X = np.zeros(400)
Y = np.zeros(400)

for i in range(400):
  Y0[i] = Func2(X0[i])
  X[i] = NewtonRaphson(Func2, X0[i], N=60, h=1e-5)
  Y[i] = Func2(X[i])

plt.plot(X0, Y0, ls='-', lw=1.2, c='crimson', label='Function')
for x in X[Y-6:
    plt.plot([x, x], [-2, +2], c='teal', ls='--', lw=0.8)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.axhline(c='k')
plt.axvline(c='k')
plt.legend()
plt.show()

باید توجه داشت که شرط قبول شدن یک عدد به عنوان ریشه این است که مقدار تابع در آن نقطه عددی بسیار نزدیک به 0 باشد که در این بخش عدد 0.001 به عنوان شرط تعیین شده است. در خروجی نمودار زیر حاصل می‌شود:

Function Graph Newton Raphson

در نمودار فوق مشاهده می‌شود که تمامی ریشه‌ها به درستی پیدا شده‌اند.

جمع‌بندی

به طور کلی در این مطلب به پیاده‌سازی روش نیوتون رافسون پرداخته شد و نتایج آن روی نمودارها بررسی شدند. این نتایج نشان‌دهنده این نکته هستند که روش‌های عددی می‌توانند برای حل طیف وسیعی از مسائل مختلف کارآمد باشند. برای بررسی‌های بیشتر می‌توان اثر N و h بر روی نتایج را بررسی و سرعت همگرایی در حالت‌های مختلف را با هم مقایسه کرد.

ارسال پاسخ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.