0917-062-0010

مشاوره رایگان

9 صبح تا 9 شب

شنبه تا پنجشنبه

d985d8afd984 d8aed988d8afd987d985d8a8d8b3d8aad987 autoregressive d8afd8b1 d9bed8a7db8cd8aad988d986 d8b1d8a7d987d986d985d8a7db8c daaf 6566408bf3ac1

در آموزش‌های پیشین مجله تم آف، با پیاده‌سازی الگوریتم گرادیان کاهشی و روش نیوتون رافسون در پایتون آشنا شدیم. در این آموزش، مطالبی را درباره پیاده‌سازی مدل خودهمبسته در پایتون بیان می‌کنیم.

فهرست مطالب این نوشته
مدل خودهمبسته چیست؟

پیاده سازی مدل خودهمبسته در پایتون

جمع‌بندی

faradars mobile

مدل خودهمبسته چیست؟

مدل‌های خودهمبسته، از ساده‌ترین و پرکاربردترین مدل‌ها در پردازش سیگنال و تحلیل سری‌های زمانی هستند. در این مدل، مقدار سیگنال در هر نقطه، به صورت ترکیبی خطی از $$p$$ نقطه قبل در نظر گرفته می‌شود.

آموزش تحلیل و پیش بینی سری های زمانی
فیلم آموزش تحلیل و پیش بینی سری های زمانی در تم آف

کلیک کنید

برای مثال، اگر سری $$X$$ را به‌صورت زیر داشته باشیم:

$$ large x _ 1 , x _ 2 , dots , x _{n-1} , x _ n $$

یک مدل خودهمبسته از مرتبه $$p$$ به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$ large
x_{t}=c+varphi_{1} x_{t-1}+varphi_{2} x_{t-2} +ldots+varphi_{p} x_{t-p}+varepsilon_{t}=c+sum_{i=1}^{p} varphi_{i} x_{t-i}+varepsilon_{t}
$$

در این رابطه، بردار $$varphi$$ ضرایب مربوط به نقاط قبلی بوده و $$c$$ عددی ثابت است. مقدار $$varepsilon_{t}$$ نیز نشان‌دهنده اندک خطای مدل از مقادیر مشاهده‌شده است که توزیع نرمال با میانگین صفر دارد.

آموزش شبیه سازی متغیرهای تصادفی و وابسته در متلب
فیلم آموزش شبیه سازی متغیرهای تصادفی و وابسته در متلب در تم آف

کلیک کنید

برای یادگیری برنامه‌نویسی با زبان پایتون، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه آموزش‌های مقدماتی تا پیشرفته پایتون تم آف مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

پیاده سازی مدل خودهمبسته در پایتون

حال که با مدل خودهمبسته آشنا شدیم، وارد محیط برنامه‌نویسی شده و کتابخانه‌های مورد نیاز را برای پیاده‌سازی مدل خودهمبسته در پایتون فراخوانی می‌کنیم:

import numpy as np
import scipy.stats as stt
import sklearn.metrics as met
import matplotlib.pyplot as plt
import sklearn.linear_model as lm
import sklearn.model_selection as ms

این کتابخانه‌ها به‌ترتیب برای موارد زیر کاربرد دارند:

آموزش کتابخانه scikit-learn در پایتون – الگوریتم های یادگیری ماشین
فیلم آموزش کتابخانه scikit-learn در پایتون – الگوریتم های یادگیری ماشین

کلیک کنید

 1. کار با آرایه‌ها و محاسبات برداری
 2. محاسبه معیارهای آماری
 3. محاسبه معیارهای ارزیابی مدل
 4. رسم نمودار
 5. ایجاد و آموزش مدل‌های خطی
 6. انتخاب مدل

حال می‌توانیم Random State و Style را نیز تعیین کنیم:

np.random.seed(0)
plt.style.use('ggplot')

برای بررسی مدل، نیاز به یک مجموعه داده داریم. از یک دوره تناوب تابع سینوسی به‌عنوان داده استفاده می‌کنیم:

T = np.linspace(0, 2*np.pi, num=100)
X = np.sin(T)

برای رسم نمودار می‌نویسیم:

plt.plot(T, X, marker='o', ms=3, label='Data')
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('X(t)')
plt.legend()
plt.show()

که نمودار زیر حاصل می‌شود.

رسم نمودار

با افزودن اندکی نویز به مقادیر $$X$$ و کاهش ضخامت خط نمودار، نتیجه بهتر خواهد بود. بنابراین تولید داده را به شکل زیر تغییر می‌دهیم:

X = np.sin(T) + np.random.normal(0, 0.05, 100)

سه ورودی آورده‌شده برای تابع np.random.normal به‌ترتیب شامل میانگین توزیع، واریانس توزیع و تعداد نمونه است.

آموزش کتابخانه های NumPy و Matplotlib در پایتون
فیلم آموزش کتابخانه های NumPy و Matplotlib در پایتون در تم آف

کلیک کنید

رسم نمودار را نیز به شکل زیر تغییر می‌دهیم:

plt.plot(T, X, marker='o', ms=3, lw=0.8, label='Data')

که به نتیجه زیر می‌رسیم.

رسم نمودار سیگنال

حال داده مورد نیاز آماده است.

برای ایجاد مدل خودهمبسته، نیاز است تا از خودهمبستگی (Autocorrelation) سیگنال مطمئن شویم. اولین و ساده‌ترین راه، رسم Scatter Plot سیگنال نسبت به Lagهای متفاوت است.

آموزش تحلیل و پیش بینی سری های زمانی
فیلم آموزش تحلیل و پیش بینی سری های زمانی در تم آف

کلیک کنید

اولین نمودار را نسبت به Lag=1 رسم می‌کنیم:

plt.scatter(X[:-1], X[1:], s=12)
plt.xlabel('X(t-1)')
plt.ylabel('X(t)')
plt.show()

که نمودار زیر حاصل می‌شود.

مدل خودهمبسته در پایتون

به این ترتیب، وجود ارتباطی خطی با Lag=1 تایید می‌شود.

آموزش شبیه سازی متغیرهای تصادفی و وابسته در متلب
فیلم آموزش شبیه سازی متغیرهای تصادفی و وابسته در متلب در تم آف

کلیک کنید

با تکرار مراحل برای Lag=2 شکل زیر را خواهیم داشت.

مدل خودهمبسته در پایتون

به این ترتیب، پخش‌شدگی بیشتر می‌شود، ولی همچنان رابطه خطی با Lag=2 مشهود است.

آموزش مانایی، ریشه واحد و هم انباشتگی در تحلیل و پیش بینی سری های زمانی (رایگان)
فیلم آموزش مانایی، ریشه واحد و هم انباشتگی در تحلیل و پیش بینی سری های زمانی (رایگان) در تم آف

کلیک کنید

حال اگر Lag=50 را بررسی کنیم، شکل زیر را خواهیم داشت.

مدل خودهمبسته در پایتون

در این تصویر دو نکته به چشم می‌خورد:

 1. ضریب همبستگی عکس حالات قبلی است.
 2. تعداد نقاط کمتر است.

علت اتفاق اول، در ویژگی تابع سینوسی نهفته است. در یک تابع سینوسی، اگر دو نقطه به‌صورت زیر داشته باشیم:

$$ large
begin{aligned}
&theta_{1}=alpha \
&theta_{2}=alpha+(2 k+1) pi
end{aligned}
$$

در این شرایط، این دو نقطه غیرهم‌فاز خواهند بود. در مجموعه داده ایجاد شده نیز فاصله یک دوره تناوب تقریباً به 100 بخش تقسیم شد که هر 50 نقطه معادل $$pi$$ خواهد بود، بنابراین، ارتباط با Lag=50 عکس خواهد بود.

علت اتفاق دوم نیز، از دست رفتن برخی داده‌ها به‌دلیل نبودن Lag متناظر است. برای مثال، داده‌های با شرایط $$t

حال می‌توانیم مشاهدات نمودارها را به شکل آماری بررسی کرد و در یک نمودار نمایش داد.

برای این کار ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Coefficient) را نسبت به Lagهای مختلف محاسبه می‌کنیم.

آموزش همبستگی و رگرسیون خطی در اس پی اس اس SPSS
فیلم آموزش همبستگی و رگرسیون خطی در اس پی اس اس SPSS در تم آف

کلیک کنید

ابتدا Lagهای مورد نیاز را انتخاب و یک آرایه خالی برای ذخیره‌سازی مقادیر خودهمبستگی ایجاد می‌کنیم:

Lags = np.arange(1 ,52, 1)
ACs = np.zeros(Lags.size)

حال یک حلقه ایجاد می‌کنیم و تک‌تک خودهمبستگی‌ها را محاسبه و به آرایه ACs اضافه می‌کنیم:

for i, l in enumerate(Lags):
  ACs[i] = stt.pearsonr(X[:-l], X[+l:])

توجه داشته باشید که تابع Scipy.stats.pearsonr دو خروجی ایجاد می‌کند که اولی مربوط به ضریب همبستگی است.

آموزش کتابخانه SciPy برای محاسبات علمی در پایتون – بخش یکم
فیلم آموزش کتابخانه SciPy برای محاسبات علمی در پایتون – بخش یکم در تم آف

کلیک کنید

حال می‌توانیم با یک Bar Plot خودهمبستگی سیگنال را نشان دهیم:

plt.bar(Lags, ACs, width=0.4)
plt.xlabel('Lag')
plt.ylabel('AC(Lag)')
plt.show()

که نمودار زیر حاصل خواهد شد.

خودهمبستگی سیگنال

بنابراین، می‌توان به‌راحتی Lagهای مناسب را برای پیش‌بینی مشاهده کرد. توجه داشته باشید که مقدار همبستگی در Lag=0 برابر با 1 خواهد بود.

روش دیگر برای رسم نمودار خودهمبستگی، استفاده از تابع «plot_acf» موجود در کتابخانه «statsmodels» است.

آموزش اقتصادسنجی با متلب MATLAB
فیلم آموزش اقتصادسنجی با متلب MATLAB در تم آف

کلیک کنید

حال که خودهمبستگی سیگنال اثبات شد، می‌توان به تولید داده‌های سری زمانی پرداخت. اگر یک مدل p=1 را در نظر بگیریم (پیش‌بینی تنها با توجه به یک نقطه قبلی)، مقدار سیگنال در Lag=1 به‌عنوان ویژگی ورودی می‌تواند انتخاب شود و Lag=0 به‌عنوان ویژگی هدف. برای مثال اگر سری به‌صورت زیر باشد:

$$ large s_1,s_2, ldots ,s_{n-1},s_n $$

می‌توان مجموعه داده را به‌شکل زیر ایجاد کرد:

$$Y$$ $$X$$
$$s_2$$ $$s_1$$
$$s_3$$ $$s_2$$
$$s_n$$ $$s_{n-1}$$

به این ترتیب، اگر یک سیگنال با اندازه $$n$$ داشته باشیم، به تعداد $$n-p$$ داده خواهیم داشت.

برای پیاده‌سازی این بخش، یک تابع پیاده‌سازی می‌کنیم که در ورودی سری و $$p$$ را دریافت کرده و در خروجی مجموعه داده را برمی‌گرداند:

def CreateDataset(S:np.ndarray, nLag:int):
  
  return X, Y

حال در مرحله اول باید تعداد داده‌های نهایی را تعیین کنیم. برای این کار ابتدا تعداد داده‌های سیگنال را محاسبه می‌کنیم:

def CreateDataset(S:np.ndarray, nLag:int):
  nD0 = S.size
  nD = nD0 - nLag
  
  return X, Y

حال آرایه‌هایی خالی برای ذخیره‌سازی مقادیر $$X$$ و $$Y$$ ایجاد می‌کنیم:

def CreateDataset(S:np.ndarray, nLag:int):
  nD0 = S.size
  nD = nD0 - nLag
  X = np.zeros((nD, nLag))
  Y = np.zeros((nD, 1))
  
  return X, Y

توجه داشته باشید که با افزایش تعداد Lag، تعداد ستون‌های $$X$$ افزایش می‌یابد، ولی تعداد ستون‌های $$Y$$ مستقل از Lag است.

آموزش همبستگی و رگرسیون خطی در اس پی اس اس SPSS
فیلم آموزش همبستگی و رگرسیون خطی در اس پی اس اس SPSS در تم آف

کلیک کنید

حال یک حلقه ایجاد می‌کنیم و مقادیر را جایگذاری می‌کنیم:

def CreateDataset(S:np.ndarray, nLag:int):
  nD0 = S.size
  nD = nD0 - nLag
  X = np.zeros((nD, nLag))
  Y = np.zeros((nD, 1))
  for i in range(nD):
    X[i, :] = S[i:i + nLag]
    Y[i, 0] = S[i + nLag]
  return X, Y

به این ترتیب، تابع مورد نظر آماده است. برای تست کردن عملکرد صحیح تابع، یک سری ساده را به عنوان به آن وارد می‌کنیم تا نتایج را مشاهده کنیم:

S = np.arange(0, 7, 1)
X, Y = CreateDataset(S, 2)
print(X)
print(Y)

که خواهیم داشت:

[[0. 1.]
[1. 2.]
[2. 3.]
[3. 4.]
[4. 5.]]
[[2.]
[3.]
[4.]
[5.]
[6.]]

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که تابع، عملکرد مورد نظر را از خود نشان می‌دهد.

حال می‌توانیم سیگنال سینوسی ایجاد شده را وارد تابع کنیم:

x, y = CreateDataset(X, 2)

حال مجموعه داده آماده شده است.

نیاز است تا مجموعه داده را به دو دسته آموزش و آزمایش تقسیم کنیم. برای این منظور، از بخش model_selection موجود در sklearn استفاده می‌کنیم:

Xtr, Xte, Ytr, Yte = ms.train_test_split(x, y, train_size=0.8, random_state=0)

به این ترتیب مجموعه داده تقسیم می‌شود.

آموزش کتابخانه scikit-learn در پایتون – الگوریتم های یادگیری ماشین
فیلم آموزش کتابخانه scikit-learn در پایتون – الگوریتم های یادگیری ماشین در تم آف

کلیک کنید

حال می‌توانیم مدل خطی را ایجاد و بر روی داده‌گان آموزش دهیم:

Model = lm.LinearRegression()
Model.fit(Xtr, Ytr)

پس از اتمام آموزش، دقت مدل روی هر دو مجموعه داده را محاسبه و نمایش می‌دهیم:

R2tr = Model.score(Xtr, Ytr)
R2te = Model.score(Xte, Yte)

print(f'{R2tr = }')
print(f'{R2te = }')

و خواهیم داشت:

R2tr = 0.9864373354377615
R2te = 0.9878940446792921

توجه داشته باشید که در کتابخانه statsmodels امکاناتی برای ایجاد مدل‌های خودهمبسته نیز تعبیه شده است.

آموزش یادگیری ماشین و پیاده سازی در پایتون Python – بخش یکم
فیلم آموزش یادگیری ماشین و پیاده سازی در پایتون Python – بخش یکم در تم آف

کلیک کنید

با توجه به بالا بودن دقت‌ها و همچین نزدیک بودن آن‌ها به هم، می‌توان گفت مدل از دقت خوبی برخودار است و دچار بیش‌برازش (Overfitting) نیز نشده است.

اگر واریانس نویز اضافه شده را از 0٫05 به 0٫15 تغییر دهیم، سیگنال و دقت‌های زیر حاصل خواهد شد.

سیگنال‌ها

R2tr = 0.932242795568308
R2te = 0.9464468166093286

بنابراین، با افزایش نسبت نویز به سیگنال، دقت مدل در پیش‌بینی نیز کاهش می‌یابد.

افزایش nLag برای افزایش دقت در شرایطی که سیگنال رفتار پیچیده‌ای دارد کارآمد است، ولی در شرایطی که کم بودن دقت مدل ناشی از شدید بودن نویز باشد، افزایش nLag باعث Overfitting خواهد شد.

حال واریانس را به حالت قبلی برمی‌گردانیم و پارامترهای مدل را نمایش می‌دهیم:

Phi = Model.coef_
C = Model.intercept_

print(f'{Phi = }')
print(f'{C = }')

که پارامترهای زیر ظاهر می‌شود:

Phi = [0.02306642, 0.9567478]
C = -0.00382345

در بین ضرایب، عدد بزرگ‌تر مربوط به Lag=1 است که منطقی است. ولی در مورد $$varphi _2$$ این نکته قابل بیان نیست. براساس نمودار خودهمبستگی، باید هر دو ضریب اعداد بزرگ و نزدیکی به 1 باشند. علت این اختلاف، در Partial Autocorrelation نهفته است. خودهمبستگی به دست آمده برای Lag=2، اندکی نیز از Lag=1 اثر پذیرفته است، بنابراین با کم کردن این مقدار از دوره‌های قبلی، مقدار خالص خودهمبستگی به دست می‌آید. با توجه به این اعداد، می‌توان حدس زد که تغییر nLag از 2 به 1، کاهش چندانی در دقت مدل ایجاد نخواهد کرد.

آموزش کاربرد رگرسیون و همبستگی در آمار استنباطی برای مدیریت و علوم انسانی (رایگان)
فیلم آموزش کاربرد رگرسیون و همبستگی در آمار استنباطی برای مدیریت و علوم انسانی (رایگان) در تم آف

کلیک کنید

عدد ثابت به دست آمده نیز مقداری بسیار کوچک نبست به دامنه سیگنال است و می‌توان آن را نیز در نظر نگرفت. برای این مورد می‌توان به شکل زیر عمل کرد:

Model = lm.LinearRegression(fit_intercept=False)

حال پس از ساده‌سازی‌های انجام شده، به دقت و پارامترهای زیر می‌رسیم:

R2tr = 0.9861532913089581
R2te = 0.9897503482050113
Phi = [0.99970675]
C = 0.0

به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که با تعداد پارامترهای کمتر، با دقت‌های مشابهی رسیدیم. پس، انتخاب دقیق nLag یا همان p می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

برای بررسی‌های دقیق‌تر دقت مدل، سایر معیارهای پرکاربرد را نیز محاسبه و نمایش می‌دهیم:

MSE = 0.007608
RMSE = 0.087229
NRMSE = 0.040180
MAE = 0.072924
MAPE = 0.101543

از بین معیارهای محاسبه شده، NRMSE و MAPE و R2 بدون واحد (بُعد) هستند و به همین دلیل برای ارزیابی مدل مناسب‌تر هستند. برای مثال MAPE به سادگی بیان می‌کند که میانگین خطای نسبی 10% است.

آموزش پیش بینی قیمت سهام در بورس با شبکه عصبی عمیق LSTM در متلب
فیلم آموزش پیش بینی قیمت سهام در بورس با شبکه عصبی عمیق LSTM در متلب در تم آف

کلیک کنید

برای داده‌های آزمایش می‌توان نمودار رگرسیون را نیز رسم کرد:

plt.scatter(Yte, Pte, s=12)
plt.plot([-1.2, +1.2], [-1.2, +1.2], ls='-', lw=1.2, c='k', label='y=x')
plt.plot([-1.2, +1.2], [-1.2*1.2, +1.2*1.2], ls='--', lw=0.8, c='b', label='y=1.2*x')
plt.plot([-1.2, +1.2], [-0.8*1.2, +0.8*1.2], ls='--', lw=0.8, c='b', label='y=0.8*x')
plt.title('Regression Plot')
plt.xlabel('Target Values')
plt.ylabel('Predicted Values')
plt.legend()
plt.show()

که نمودار زیر حاصل می‌شود.

نمودار رگرسیون

به این ترتیب نمودار رگرسیون نیز رسم شد.

آموزش درس رگرسیون ۱ – رگرسیون خطی
فیلم آموزش درس رگرسیون ۱ – رگرسیون خطی در تم آف

کلیک کنید

در انتها برای تحلیل نویز سفید ادعا شده، بردار خطا را محاسبه و نمودار هیستوگرام آن را رسم می‌کنیم:

Pall = Model.predict(x)
E = y - Pall

plt.hist(E, bins=9)
plt.xlabel('y(Actual) - y(Predicted)')
plt.ylabel('N')
plt.show()

و در خروجی به نمودار زیر می‌رسیم.

خودهمبستگی در پایتون

نمودار حاصل نسبتاً شبیه توزیع نرمال است. با افزایش داده‌ها از 100 به 500، وسیع‌تر کردن بازه زمانی از یک دوره به دو دوره و افزایش bins از 9 به 19، نمودار خطا به شکل زیر در می‌آید:

مدل خودهمبسته در پایتون

پیاده‌سازی مدل خودهمبسته در پایتون به این شکل انجام و به اتمام می‌رسد.

مجموعه آموزش داده کاوی و یادگیری ماشین
فیلم مجموعه آموزش داده کاوی و یادگیری ماشین در تم آف

کلیک کنید

جمع‌بندی

در این آموزش، پیاده‌سازی مدل خودهمبسته در پایتون را بررسی کردیم. برای مطالعه بیشتر، می‌توان موارد زیر را بررسی کرد:

مجموعه آموزش پیش‌‌ بینی و تحلیل سری‌‌ های زمانی
فیلم مجموعه آموزش پیش‌‌ بینی و تحلیل سری‌‌ های زمانی در تم آف

کلیک کنید

 • با کوچک کردن گام نمونه‌برداری، پارامترها و دقت مدل چه تغییری می‌کند؟
 • با افزایش تعداد دوره از یک به دو و دو به سه، پارامترها و دقت مدل چه تغییری می‌کند؟
 • واریانس نمودار خطا چه ارتباطی با نویز اضافه شده به مجموعه داده دارد؟
 • با پیچیده کردن داده‌ها (برای مثال استفاده از مجموع دو تابع سینوسی)، چه تغیراتی باید در پارامترهای مدل‌سازی ایجاد کنیم؟
 • آیا نویز سفید موجود در سیگنال، قابل پیش‌بینی است؟ چه مقداری از این فرآیند تصادفی قابل پیش‌بینی است؟

ارسال پاسخ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.