0917-062-0010

مشاوره رایگان

9 صبح تا 9 شب

شنبه تا پنجشنبه

d985d8aad8b9d8a7d8afd984 daa9d8b1d8afd986 d8afd8a7d8afd987 d8afd8b1 d9bed8a7db8cd8aad988d986 d8a8d8aed8b4 d8afd988d985 d8aad8ba 656b86eaa6811

پیش‌تر، در آموزش «متعادل کردن داده در پایتون — بخش اول: وزن دهی دسته ها» با روش وزن‌دهی دسته‌ها برای متعادل کردن داده در پایتون آشنا شدیم. در این آموزش، به روش دیگری برای متعادل کردن داده در پایتون می‌پردازیم که روش تغییر مجموعه داده نام دارد.

فهرست مطالب این نوشته
روش‌های متعادل کردن داده

متعادل کردن داده در پایتون: روش تغییر مجموعه داده

پیاده‌سازی روش Undersampling

پیاده‌سازی روش Oversampling

جمع‌بندی

faradars mobile

روش‌های متعادل کردن داده

برای برقراری تعادل بین دو دسته، دو راهکار وجود دارد:

آموزش مقدمه ای در رابطه با یادگیری ماشین با پایتون (Python) (رایگان)
فیلم آموزش مقدمه ای در رابطه با یادگیری ماشین با پایتون (Python) (رایگان) در تم آف

کلیک کنید

 1. کاهش اندازه دسته‌های بزرگ با Undersampling
 2. افزایش اندازه دسته‌های کوچک با Oversampling

در روش اول، تعدادی از داده‌های کلاس‌های بزرگ‌تر را حذف می‌کنیم تا تعداد داده‌های تمامی دسته‌ها با هم برابر باشد. در این روش، اگر دسته‌ای با تعداد داده‌های خیلی کم موجود باشد، بخش بسیار بزرگی از داده‌ها از دست خواهد رفت.

برای مثال اگر 4 دسته با تعداد داده‌های زیر داشته باشیم:

Size Class
20 A
50 B
30 C
10 D

پس از انجام عملیات Undersampling به یک مجموعه داده با اندازه 40 می‌رسیم. این در شرایطی است که 110 داده در ابتدا موجود بود. بنابراین، یکی از نقطه ضعف‌های این روش، موجود بودن دسته‌هایی با اندازه بسیار پایین‌تر است.

در روش دوم، از داده‌های کلاس‌های کوچک‌تر نمونه‌های مشابه تولید می‌کنیم. برای مثال، اگر داده با ویژگی‌های زیر مربوط به دسته D باشد:

$$ large x=[1.2 ;; ;-0.2 ;;; 2.3;;; -1.9] $$

با اطمینان بالایی می‌توان گفت که داده‌ زیر نیز مربوط به دسته D است:

$$ large x=[1.1 ;; ;-0.2 ;;; 2.3;;; -1.8] $$

بنابراین، می‌توان از هر داده واقعی موجود در کلاس D، به تعداد زیادی داده جدید تولید کرد، به گونه‌ای که 10 داده به 50 داده تبدیل شود.

آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python
فیلم آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

برای یادگیری برنامه‌نویسی با زبان پایتون، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه آموزش‌های مقدماتی تا پیشرفته پایتون تم آف مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

متعادل کردن داده در پایتون: روش تغییر مجموعه داده

برای آشنایی با روش تغییر مجموعه داده در پایتون وارد محیط برنامه‌نویسی می‌شویم تا هر دو روش را پیاده‌سازی کنیم:

import numpy as np
import sklearn.datasets as dt
import matplotlib.pyplot as plt

این کتابخانه‌ها به ترتیب برای کار روی آرایه‌ها، استفاده از مجموعه داده IRIS و رسم نمودار مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

آموزش مبانی یادگیری عمیق یا Deep Learning
فیلم آموزش مبانی یادگیری عمیق یا Deep Learning در تم آف

کلیک کنید

ابتدا تنظیمات زیر را برای Seed و Style انجام می‌دهیم:

np.random.seed(0)
plt.style.use('ggplot')

حال مجموعه داده IRIS را فراخوانی کرده و یک مجموعه داده نامتعادل از آن ایجاد می‌کنیم:

IRIS = dt.load_iris()
ind = list(range(0, 50)) + list(range(50, 70)) + list(range(100, 130))
X = IRIS.data[ind]
Y = IRIS.target[ind]
TN = IRIS.target_names

حال برای بررسی تعداد داده‌های هر کلاس می‌توان نوشت:

N = {tn: Y[Y == i].size for i, tn in enumerate(TN)}

print(N)

که خواهیم داشت:

{'setosa': 50, 'versicolor': 20, 'virginica': 30}

به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که مجموعه داده‌ای نامتعادل ایجاد شده است.

پیاده‌سازی روش Undersampling

حال می‌خواهیم روش Undersampling را با استفاده از یک تابع پیاده‌سازی کنیم. این تابع در وردی X و Y را خواهد گرفت:

def Undersample(X:np.ndarray, Y:np.ndarray):

سپس نیاز است تا تمامی Labelها شناسایی شود:

def Undersample(X:np.ndarray, Y:np.ndarray):
  Labels = np.unique(Y)

حال باید تعداد داده‌های موجود برای هر Label شمارش شود:

def Undersample(X:np.ndarray, Y:np.ndarray):
  Labels = np.unique(Y)
  N = {i: Y[Y == i].size for i in Labels}

حال باید اندازه کوچک‌ترین دسته تعیین شود:

def Undersample(X:np.ndarray, Y:np.ndarray):
  Labels = np.unique(Y)
  N = {i: Y[Y == i].size for i in Labels}
  nMin = min(list(N.values()))

حال دو لیست خالی برای X و Yهای خروجی ایجاد می‌کنیم:

def Undersample(X:np.ndarray, Y:np.ndarray):
  Labels = np.unique(Y)
  N = {i: Y[Y == i].size for i in Labels}
  nMin = min(list(N.values()))
  uX = []
  uY = []

حال باید حلقه اصلی تابع را بنویسیم و به ازای هر دسته، به صورت تصادفی داده‌هایی انتخاب و به لیست‌های ایجاد شده اضافه کنیم:

def Undersample(X:np.ndarray, Y:np.ndarray):
  Labels = np.unique(Y)
  N = {i: Y[Y == i].size for i in Labels}
  nMin = min(list(N.values()))
  uX = []
  uY = []
  for i in Labels:
    ind = np.random.choice(N[i], nMin)
    Xi = X[Y == i]
    for j in Xi[ind]:
      uX.append(j)
      uY.append(i)
  return np.array(uX), np.array(uY)

به این ترتیب، به ازای هر دسته، به تعداد nMin داده انتخاب شده و index آن‌ها در متغیر ind ذخیره می‌شود. سپس X داده‌های مربوط به دسته i انتخاب می‌شود.

آموزش تخمین خطای طبقه بندی یا کلاسیفایر در داده کاوی
فیلم آموزش تخمین خطای طبقه بندی یا کلاسیفایر در داده کاوی در تم آف

کلیک کنید

در حلقه دوم، داده‌های انتخاب شده که درون ind ذخیره شده‌اند، یک یک به لیست‌های ایجاده شده اضافه می‌شوند. در نهایت نیز لیست‌های نهایی را به آرایه تبدیل کرده و در خروجی تابع دریافت می‌کنیم.

برای فراخوانی تابع می‌نویسیم:

uX, uY = Undersample(X, Y)

برای بررسی خروجی تابع می‌توانیم بنویسیم:

uN = {tn: uY[uY == i].size for i, tn in enumerate(TN)}

print(f'{uX.shape = }')
print(f'{uY.shape = }')
print(f'{uN = }')

که خواهیم داشت:

uX.shape = (60, 4)
uY.shape = (60,)
uN = {'setosa': 20, 'versicolor': 20, 'virginica': 20}

به این ترتیب، نتایج مورد انتظار تولید شده است و این مجموعه داده می‌تواند برای آموزش مدل مورد استفاده قرار گیرد.

پیاده‌سازی روش Oversampling

حال می‌خواهیم روش Oversampling را با استفاده از یک تابع پیاده‌سازی کنیم.

آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python
فیلم آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

سه سطر ابتدای تابع Oversample و Undersample با هم مشابه است:

def Oversample(X:np.ndarray, Y:np.ndarray):
  Labels = np.unique(Y)
  N = {i: Y[Y == i].size for i in Labels}

در این مرحله باید بزرگ‌ترین اندازه دسته مشخص شود:

def Oversample(X:np.ndarray, Y:np.ndarray):
  Labels = np.unique(Y)
  N = {i: Y[Y == i].size for i in Labels}
  nMax = max(list(N.values()))

همچنین به دو لیست برای نگهداری مقادیر ورودی و خروجی داده‌ها نیاز داریم:

def Oversample(X:np.ndarray, Y:np.ndarray):
  Labels = np.unique(Y)
  N = {i: Y[Y == i].size for i in Labels}
  nMax = max(list(N.values()))
  uX = []
  uY = []

به این ترتیب، موارد گفته شده اضافه می‌شوند.

آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python
فیلم آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

حال حلقه اصلی تابع را می‌نویسیم. به ازای هر دسته، می‌توان نوشت:

def Oversample(X:np.ndarray, Y:np.ndarray):
  Labels = np.unique(Y)
  N = {i: Y[Y == i].size for i in Labels}
  nMax = max(list(N.values()))
  uX = []
  uY = []
  for i in Labels:

ابتدا داده‌های موجود در دسته را بدون تغییر اضافه می‌کنیم:

def Oversample(X:np.ndarray, Y:np.ndarray):
  Labels = np.unique(Y)
  N = {i: Y[Y == i].size for i in Labels}
  nMax = max(list(N.values()))
  uX = []
  uY = []
  for i in Labels:
    Xi = X[Y == i]
    for j in Xi:
      uX.append(j)
      uY.append(i)

حال اختلاف اندازه دسته $$i$$ با بزرگ‌ترین دسته را محاسبه ‌می‌کنیم:

def Oversample(X:np.ndarray, Y:np.ndarray):
  Labels = np.unique(Y)
  N = {i: Y[Y == i].size for i in Labels}
  nMax = max(list(N.values()))
  uX = []
  uY = []
  for i in Labels:
    Xi = X[Y == i]
    for j in Xi:
      uX.append(j)
      uY.append(i)
    nDiff = nMax - N[i]

حال باید به تعداد nDiff داده‌ جدید از روی داده‌های موجود تولید کنیم. برای این کار یک حلقه ایجاد می‌کنیم:

def Oversample(X:np.ndarray, Y:np.ndarray):
  Labels = np.unique(Y)
  N = {i: Y[Y == i].size for i in Labels}
  nMax = max(list(N.values()))
  uX = []
  uY = []
  for i in Labels:
    Xi = X[Y == i]
    for j in Xi:
      uX.append(j)
      uY.append(i)
    nDiff = nMax - N[i]
    for j in range(nDiff):

حال باید داده اصلی را انتخاب کنیم:

for j in range(nDiff):
      x = Xi[np.random.randint(N[i])]

حال باید به صورت تصادفی روی برخی از ویژگی‌های x تغییراتی تصادفی اعمال کنیم. برای تعیین تعداد ویژگی‌هایی که باید تغییر کنند، یک ورودی دیگر برای تابع با نام nMutation تعریف می‌کنیم که یک عدد صحیح خواهد بود:

def Oversample(X:np.ndarray, Y:np.ndarray, nMutation:int):

حال می‌توانیم ویژگی‌هایی را برای تغییر انتخاب کنیم:

for j in range(nDiff):
      x = Xi[np.random.randint(N[i])]
      f = np.random.choice(X.shape[1], nMutation)

حال می‌توانیم ویژگی‌های انتخاب شده در f را تغییر دهیم:

for j in range(nDiff):
      x = Xi[np.random.randint(N[i])]
      f = np.random.choice(X.shape[1], nMutation)
      for k in f:
        x[k] *= np.random.uniform(1-0.1, 1+0.1)

به این ترتیب، تغییراتی تصادفی در x ایجاد می‌شود.

آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python
فیلم آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

توجه داشته باشید که برای ایجاد اندکی نویز در مقدار اولیه ویژگی، می‌توان روش‌های مختلف را استفاده کرد:

 1. مقداردهی تصادفی براساس توزیع آماری داده‌ها
 2. ضرب در یک عددی در بازه $$ [1-e,1+e] $$
 3. افزودن یک عدد در بازه $$[-e,+e]$$

حال x نهایی را به همراه دسته به لیست‌های ایجاد شده اضافه می‌کنیم:

for j in range(nDiff):
      x = Xi[np.random.randint(N[i])]
      f = np.random.choice(X.shape[1], nMutation)
      for k in f:
        x[k] *= np.random.uniform(1-0.1, 1+0.1)
      uX.append(x)
      uY.append(i)

به این ترتیب، تمامی موارد گفته شده اعمال می‌شود و در نهایت نیاز است تا دو لیست ایجاد شده تبدیل به آرایه شده و خروجی داده شوند:

def Oversample(X:np.ndarray, Y:np.ndarray, nMutation:int):
  Labels = np.unique(Y)
  N = {i: Y[Y == i].size for i in Labels}
  nMax = max(list(N.values()))
  uX = []
  uY = []
  for i in Labels:
    Xi = X[Y == i]
    for j in Xi:
      uX.append(j)
      uY.append(i)
    nDiff = nMax - N[i]
    for j in range(nDiff):
      x = Xi[np.random.randint(N[i])]
      f = np.random.choice(X.shape[1], nMutation)
      for k in f:
        x[k] *= np.random.uniform(1-0.1, 1+0.1)
      uX.append(x)
      uY.append(i)
  return np.array(uX), np.array(uY)

تا به اینجا تابع کامل است. می‌توان در برخی موارد نیز بهبودهایی داده و تابع را به شکل زیر در آورد:

def Oversample(X:np.ndarray, Y:np.ndarray, nMutation:int, e:float=0.1):
  nX = X.shape[1]
  Labels = np.unique(Y)
  N = {i: Y[Y == i].size for i in Labels}
  nMax = max(list(N.values()))
  uX = []
  uY = []
  for i in Labels:
    Xi = X[Y == i]
    for j in Xi:
      uX.append(j)
      uY.append(i)
    nDiff = nMax - N[i]
    for j in range(nDiff):
      x = Xi[np.random.randint(N[i])]
      f = np.random.choice(nX, nMutation)
      for k in f:
        x[k] *= np.random.uniform(1-e, 1+e)
      uX.append(x)
      uY.append(i)
  return np.array(uX), np.array(uY)

به این ترتیب، رفتار تابع بیشتر قابل تنظیم بوده و در برخی موارد بهینه‌تر عمل می‌کند.

آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python
فیلم آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

حال از تابع خروجی گرفته و خروجی‌ها را بررسی می‌کنیم:

oX, oY = Oversample(X, Y, 2)

oN = {tn: oY[oY == i].size for i, tn in enumerate(TN)}

print(f'{oX.shape = }')
print(f'{oY.shape = }')
print(f'{oN = }')

که خواهیم داشت:

oX.shape = (150, 4)
oY.shape = (150,)
oN = {'setosa': 50, 'versicolor': 50, 'virginica': 50}

بنابراین با 100 داده نامتعادل، به 150 داده متعادل رسیدیم.

حال برای بررسی کیفیت داده‌های تولید شده، آن‌ها را با داده‌های واقعی مقایسه می‌کنیم:

plt.subplot(2, 2, 1)
plt.scatter(IRIS.data[:, 0], IRIS.data[:, 1], c=IRIS.target, s=13)
plt.title('Main Data')
plt.xlabel('X1')
plt.ylabel('X2')
plt.xlim(4, 8)
plt.ylim(1.9, 4.5)

plt.subplot(2, 2, 2)
plt.scatter(oX[:, 0], oX[:, 1], c=oY, s=13)
plt.title('Oversampled Data')
plt.xlabel('X1')
plt.xlim(4, 8)
plt.ylim(1.9, 4.5)

plt.subplot(2, 2, 3)
plt.scatter(IRIS.data[:, 2], IRIS.data[:, 3], c=IRIS.target, s=13)
plt.xlabel('X3')
plt.ylabel('X4')
plt.xlim(0.5, 7)
plt.ylim(0, 2.7)

plt.subplot(2, 2, 4)
plt.scatter(oX[:, 2], oX[:, 3], c=oY, s=13)
plt.xlabel('X3')
plt.xlim(0.5, 7)
plt.ylim(0, 2.7)

plt.show()

که در خروجی نمودار زیر حاصل می‌شود.

تغییر مجموعه داده در پایتون

به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که برای X1 و X2 نتایج متوسطی ایجاد شده است، اما برای X3 و X4 مرزهای اصلی رعایت شده است.

آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python
فیلم آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

اگر مقدار $$e$$ را از 0٫1 به 0٫2 افزایش دهیم، شکل زیر را خواهیم داشت.

متعادل کردن داده در پایتون

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم داده‌های با فواصل بیشتر از مرکز دسته ایجاد شده‌اند که به اشتباه وارد محدوده دسته‌های دیگر شده‌اند. بنابراین، افزایش بیش از حد e می‌تواند داده‌هایی نادرست ایجاد کند. کم بودن مقدار e نیز باعث تولید داده‌هایی بسیار نزدیک به داده‌های اصلی می‌شود که عملاً باعث تکرار داده‌های قبلی خواهد شد.

آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python
فیلم آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

اگر تعداد nMutation را از 2 به 4 برسانیم با e=0٫1 به نمودار زیر می‌رسیم.

تغییر مجموعه داده در پایتون

که با توجه به حالت nMutation=2 و e=0.1، تفاوت‌های زیر حاصل شده است:

 1. به طور کلی، داده‌های متنوع‌تری حاصل شده است.
 2. داده‌ها به مرکز دسته‌ها بیشتر همگرا شده‌اند.
 3. پراکندگی داده‌ها زیاد شده است.
آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python
فیلم آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

بنابراین، هم مقدار e و هم مقدار nMutation مهم بوده و باید با دقت تعیین شوند.

برای بررسی‌های بیشتر، می‌توان این کارها را انجام داد: روند انتخاب داده‌ها در روش Undersampling را بهبود داد، روش اضافه کردن نویز به داده‌ها در روش Oversampling را تغییر داد، nMax در روش Oversampling را %80 بزرگ‌ترین دسته در نظر گرفت و ترکیبی از دو روش گفته شده را به کار برد.

جمع‌بندی

در این آموزش، با روش‌های متعادل کردن داده‌ها آشنا شدیم. همچنین، تغییر مجموعه داده در پایتون را برای متعادل کردن داده‌ها با دو روش Undersampling و Oversampling شرح دادیم.

مجموعه آموزش داده کاوی و یادگیری ماشین
فیلم مجموعه آموزش داده کاوی و یادگیری ماشین در تم آف

کلیک کنید

همچنین، روش اول یعنی روش وزن‌دهی دسته‌ها را می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

ارسال پاسخ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.