0917-062-0010

مشاوره رایگان

9 صبح تا 9 شب

شنبه تا پنجشنبه

d8b3d8a7d8aed8aa d988 d8a2d985d988d8b2d8b4 d985d8afd984 d987d8a7db8c db8cd8a7d8afdaafdb8cd8b1db8c d985d8a7d8b4db8cd986 d8afd8b1 d9bed8a7 65639d8b80cf6

در یادگیری ماشین، مدل‌ها برای آموزش الگوها، ارتباطات، اطلاعات موجود در داده و استفاده از آن برای پیش‌بینی ویژگی/ویژگی‌های هدف کاربرد دارند. برای مثال، یک مدل می‌تواند ارتباط متغیرهای مختلف آناتومیک با اضافه وزن را یاد گرفته و بر همین اساس، میزان اضافه وزن افراد را پیش‌بینی کند. در این مطلب، با ایجاد و آموزش مدل های یادگیری ماشین در پایتون آشنا می‌شویم.

فهرست مطالب این نوشته
آموزش مدل های یادگیری ماشین

آموزش مدل های یادگیری ماشین در پایتون

جمع‌بندی

faradars mobile

آموزش مدل های یادگیری ماشین

برای آموزش یک مدل، به چهار بخش عمده نیاز داریم:

آموزش یادگیری ماشین با پایتون – ماشین لرنینگ با Python
فیلم آموزش یادگیری ماشین با پایتون – ماشین لرنینگ با Python در تم آف

کلیک کنید

 1. یک مجموعه داده با اندازه کافی برای آموزش
 2. یک مدل با روابط ریاضیاتی لازم
 3. یک تابع هزینه برای تعیین عملکرد مدل
 4. یک الگوریتم برای کمینه کردن تابع هزینه (یادگیری مدل)

برای یادگیری برنامه‌نویسی با زبان پایتون، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه آموزش‌های مقدماتی تا پیشرفته پایتون تم آف مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

آموزش مدل های یادگیری ماشین در پایتون

وارد محیط برنامه‌نویسی شده و 4 قدم گفته شده را به ترتیب طی می‌کنیم تا یک مدل‌سازی انجام دهیم.

آموزش یادگیری ماشین و پیاده سازی در پایتون Python – بخش یکم
فیلم آموزش یادگیری ماشین و پیاده سازی در پایتون Python – بخش یکم در تم آف

کلیک کنید

ابتدا کتابخانه‌های مورد نیاز را فراخوانی می‌کنیم:

import numpy as np
import scipy.optimize as opt
import matplotlib.pyplot as plt

کتابخانه‌های فراخوانی شده، برای موارد زیر استفاده خواهند شد:

 1. کار با آرایه‌ها:
  1. ایجاد داده
  2. توصیف مدل
  3. محاسبه خطا
 2. بهینه‌سازی تابع هزینه
 3. رسم نمودار:
  1. رسم نمودار داده‌ها
  2. رسم نمودار نتایج

قبل از شروع، تنظیمات زیر را اعمال می‌کنیم:

np.random.seed(0)
plt.style.use('ggplot')

حال می‌توانیم مجموعه داده مورد نیاز را تولید کنیم. برای شروع کار، یک مجموعه داده با یک ویژگی ورودی و یک ویژگی هدف ایجاد می‌کنیم. رابطه بین این دو ویژگی را به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

$$ large y=2x-1+e $$

در این رابطه، بخش $$e$$ نشان‌دهنده یک مقدار Noise با میانگین $$0$$ و واریانس $$0.3$$ است.

برای ایجاد داده‌ها، ابتدا تعداد را تعیین می‌کنیم:

nD = 200 # Dataset Size

حال می‌توانیم $$X$$ را به صورت تصادفی در بازه $$[-2,+2]$$ ایجاد کنیم:

X = np.random.uniform(-2, +2, (nD, 1))

توجه داشته باشید که بازه انتخاب شده می‌تواند هر مقداری باشد.

آموزش انتخاب مدل های یادگیری ماشین در پایتون Python
فیلم آموزش انتخاب مدل های یادگیری ماشین در پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

نکته دیگری که وجود دارد، ستونی بودن داده‌ها است. به عنوان یک استاندارد، همواره داده‌ها در سطر‌ها قرار می‌گیرند.

حال می‌توانیم براساس رابطه گفته شده، $$Y$$ را تعریف کنیم:

Y = 2*X - 1 + np.random.normal(0, 0.3, (nD, 1))

به این شکل، عملیات ضرب عدد در بردار و جمع کردن دو بردار به راحتی توسط کتابخانه Numpy قابل انجام است.

حال یک Scatter Plot برای داده‌ها رسم می‌کنیم تا به صورت بصری ارتباط بین آن‌ها را مشاهده کنیم:

# Visualizing Created Dataset
plt.scatter(X[:, 0], Y[:, 0], s=12)
plt.title('Created Dataset (y = 2x - 1 + e)')
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Y')
plt.show()

با اجرای کد، نمودار زیر حاصل می‌شود.

مدل های یادگیری ماشین در پایتون

به این ترتیب، رابطه خطی تعریف شده بین ویژگی‌ها مشاهده می‌شود.

آموزش پیش بینی با الگوریتم های یادگیری ماشین در پایتون – پیش بینی نارسایی قلبی
فیلم آموزش پیش بینی با الگوریتم های یادگیری ماشین در پایتون – پیش بینی نارسایی قلبی در تم آف

کلیک کنید

برای مصارف بعدی، داده‌ها را به دو قسمت آموزش و آزمایش تقسیم می‌کنیم:

trX = X[:160]
trY = Y[:160]
teX = X[160:]
teY = Y[160:]

حال مدلی برای توصیف رابطه ایجاد می‌کنیم:

$$ large hat{y}=p_{0}+p_{1} x $$

حال می‌توان رابطه را به شکل بردار در قالب یک تابع توصیف کرد:

def LinearModel(P:np.ndarray, X:np.ndarray):
  Yh = P[0] + P[1]*X
  return Yh

این تابع با گرفتن ماتریس پارامترها و ماتریس ویژگی‌های ورودی، می‌تواند پیش‌بینی‌ها را ارائه دهد.

آموزش کتابخانه scikit-learn در پایتون – الگوریتم های یادگیری ماشین
فیلم آموزش کتابخانه scikit-learn در پایتون – الگوریتم های یادگیری ماشین در تم آف

کلیک کنید

حال می‌توانیم یک تابع نیز برای محاسبه هزینه بنویسیم که در ورودی پارامترها، مدل و مجموعه داده را دریافت می‌کند:

def Loss(P:np.ndarray, Model:function, X:np.ndarray, Y:np.ndarray):

ابتدا پیش‌بینی‌های مدل را برای داده‌های ورودی محاسبه می‌کنیم:

def Loss(P:np.ndarray, Model:function, X:np.ndarray, Y:np.ndarray):
  Yh = Model(P, X)

حال می‌توانیم ماتریس خطا را محاسبه کنیم:

def Loss(P:np.ndarray, Model:function, X:np.ndarray, Y:np.ndarray):
  Yh = Model(P, X)
  E = np.subtract(Y, Yh) # Error

توجه داشته باشید که استفاده از عبارت $$E=Y-Yh$$ نیز نتایج یکسانی را به همراه خواهد داشت.

آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python
فیلم آموزش یادگیری ماشین Machine Learning با پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

حال می‌توانیم میانگین مربعات خطا را به شکل زیر محاسبه و علاوه بر نشان دادن در خروجی، با استفاده از return برگردانیم:

def Loss(P:np.ndarray, Model, X:np.ndarray, Y:np.ndarray):
  Yh = Model(P, X)
  E = np.subtract(Y, Yh) # Error
  SE = np.power(E, 2) # Squared Error
  MSE = np.mean(SE) # Mean Squared Error
  print(f'MSE: {MSE}')
  return MSE

حال می‌توانیم بخش نهایی یعنی آموزش مدل را پیاده‌سازی کنیم.

توجه داشتی باشید که می‌توان مستقیما از عبارت MSE=np.mean((Y-Yh)**2) استفاده کرد.

آموزش یادگیری ماشین و پیاده سازی در پایتون Python – بخش یکم
فیلم آموزش یادگیری ماشین و پیاده سازی در پایتون Python – بخش یکم در تم آف

کلیک کنید

به این منظور، ابتدا تعداد پارامترهای مدل را تعیین می‌کنیم:

nP = X.shape[1] + 1 # Parameters Count

توجه داشته باشید که در یک مدل خطی، به تعداد ویژگی‌های ورودی به علاوه یک عدد پارامتر داریم.

حال حدس اولیه‌ای برای پارامترها ایجاد می‌کنیم:

P0 = np.random.uniform(-1, +1, nP)

حال می‌توانیم مدل را آموزش دهیم:

Result = opt.minimize(Loss, P0, args=(LinearModel, trX, trY), method='slsqp', options={'maxiter':20})

توجه داشته باشید که اولین ورودی تابع Loss همواره باید پارامترهای قابل بهینه‌سازی باشد. برای تنظیمات بیشتر می‌توان ورودی‌های دیگر از جمله Method و Options را بررسی کرد.

آموزش انتخاب مدل های یادگیری ماشین در پایتون Python
فیلم آموزش انتخاب مدل های یادگیری ماشین در پایتون Python در تم آف

کلیک کنید

در تابع minimize امکاناتی نیز برای بهینه‌سازی مقید و تعیین محدوده برای پارامترها وجود دارد. برای مطالعه بیشتر می‌توان به Document ایجاد شده برای آن مراجعه کرد.

پس از اجرای برنامه، مقدار خطا از $$7.9113$$ شروع شده و به $$0.0831$$ ختم می‌شود. در متغیر Result موارد زیر را می‌یابیم:

     fun: 0.08313030478433348
     jac: array([1.67638063e-08, 5.58793545e-09])
 message: 'Optimization terminated successfully'
    nfev: 11
     nit: 3
    njev: 3
 status: 0
 success: True
       x: array([-1.02449041,  1.97477539])

که در دیکشنری حاصل، موارد زیر مشاهده می‌شود:

 1. مقدار تابع در نقطه بهینه: fun
 2. ژاکوبین تابع نسبت به پارامترها در نقطه بهینه که اعدادی بسیار نزدیک به صفر هستند: jac
 3. پیام بهینه‌سازی: message
 4. تعداد دفعات فراخوانی تابع هزینه: nfev
 5. تعداد مراحل اجرای الگوریتم بهینه‌سازی: nit
 6. تعداد دفعات محاسبه ژاکوبین تابع هزینه: njev
 7. موقعیت نهایی: status
 8. موفقیت یا عدم موفقیت الگوریتم بهینه‌ساز: success
 9. مقادیر بهینه محاسبه شده برای پارامترها که کمترین مقدار خطا را تولید می‌کنند: x

توجه داشته باشید که مقادیر آرایه x به مقادیر استفاده شده در ایجاد داده‌ها بسیار نزدیک است.

آموزش مبانی محاسبات تکاملی و بهینه سازی هوشمند
فیلم آموزش مبانی محاسبات تکاملی و بهینه سازی هوشمند در تم آف

کلیک کنید

به این ترتیب، نتایج حاصل تفسیر می‌شود. به عنوان پارامتر نهایی، مقدار x را از دیکشنری Result استخراج می‌کنیم:

P = Result['x']

حال می‌توانیم مقدار تابع هزینه را برای هر دو مجموعه داده آموزش و آزمایش، محاسبه و نمایش دهیم:

trLoss = Loss(P, LinearModel, trX, trY)
teLoss = Loss(P, LinearModel, teX, teY)

print(f'{trLoss = }')
print(f'{teLoss = }')

که نتیجه زیر حاصل می‌شود:

trLoss = 0.08313030478433348
teLoss = 0.07915122756575343

به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که مدل در مجموعه داده آزمایش نیز از دقت مناسبی برخوردار است.

آموزش پیش بینی با الگوریتم های یادگیری ماشین در پایتون – پیش بینی نارسایی قلبی
فیلم آموزش پیش بینی با الگوریتم های یادگیری ماشین در پایتون – پیش بینی نارسایی قلبی در تم آف

کلیک کنید

برای مشاهده نتایج، می‌توانیم پیش‌بینی‌های مدل را در مقابل مقادیر واقعی رسم کنیم. ابتدا پیش‌بینی‌های مدل را محاسبه می‌کنیم:

trPred = LinearModel(P, trX)
tePred = LinearModel(P, teX)

حال می‌توانیم نمودارهای مورد نظر را رسم کنیم:

# Visualizing Model Performance
plt.scatter(trY[:, 0], trPred[:, 0], s=12, c='teal', label='Train')
plt.scatter(teY[:, 0], tePred[:, 0], s=12, c='crimson', label='Test')
plt.plot([-5, +3], [-5, +3], ls='-', lw=1.2, c='k', label='y = x')
plt.title('Model Performance')
plt.xlabel('Target Values')
plt.ylabel('Predicted Values')
plt.legend()
plt.show()

که پس از اجرا شکل زیر را خواهیم داشت.

مدل یادگیری ماشین

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که نتایج قابل قبول است.

آموزش رگرسیون خطی و شبکه عصبی MLP در پایتون برای پیش بینی چربی بدن (رایگان)
فیلم آموزش رگرسیون خطی و شبکه عصبی MLP در پایتون برای پیش بینی چربی بدن (رایگان) در تم آف

کلیک کنید

به عنوان معیاری بهتر، می‌توان ضریب تعیین یا R2 Score را بررسی کرد. برای آشنایی و پیاده‌سازی شریب تعیین، می‌توانید به مطلب «بررسی معیارهای ارزیابی رگرسیون در پایتون — پیاده سازی + کدها» مراجعه کنید.

بنابراین برای تابع ضریب تعیین خواهیم داشت:

def R2(Y:np.ndarray, Yh:np.ndarray):
  e = np.subtract(Y, Yh)
  se = np.power(e, 2)
  mse = np.mean(se)
  var = np.var(Y)
  r2 = 1 - mse / var
  return r2

که برای استفاده از آن خواهیم داشت:

trR2 = R2(trY, trPred)
teR2 = R2(teY, tePred)

print(f'{trR2 = }')
print(f'{teR2 = }')

پس از اجرا کد خواهیم داشت:

trR2 = 0.983469157490565
teR2 = 0.984689966890221

بنابراین، ضریب تعیین نیز عملکرد مناسب مدل را تایید می‌کند.

آموزش درس رگرسیون ۱ – رگرسیون خطی
فیلم آموزش درس رگرسیون ۱ – رگرسیون خطی در تم آف

کلیک کنید

حال می‌توانیم مجموعه داده‌ای متفاوت را ایجاد کنیم:

$$ large y=-1+exp⁡(x-1)+e $$

برای ایجاد این مجموعه داده خواهیم داشت:

nD = 200 # Dataset Size
X = np.random.uniform(-2, +2, (nD, 1))
Y = -1 + np.exp(X - 1) + np.random.normal(0, 0.3, (nD, 1))

نمودار حاصل برای این مجموعه داده به شکل زیر خواهد بود.

آموزش مدل یادگیری ماشین در پایتون

به این ترتیب، ارتباط بین دو ویژگی خط نبوده و اگر مدلی خطی روی آن آموزش دهیم، نتایج به شکل زیر خواهد بود.

آموزش مدل

trR2 = 0.660279381206077
teR2 = 0.546179600118633

که مشاهده می‌کنیم نتایج مطلوب نیست. علت این مشکل، متناسب نبودن مدل ایجاد شده با داده است.

آموزش الگوریتم های بهینه سازی در یادگیری ماشین + پیاده سازی در متلب
فیلم آموزش الگوریتم های بهینه سازی در یادگیری ماشین + پیاده سازی در متلب در تم آف

کلیک کنید

برای این شرایط می‌توان مدلی به شکل زیر ایجاد کرد:

$$ large hat{y}=p_{0}+exp left(p_{1} x+p_{2}right) $$

برای این حالت، مدلی به شکل زیر پیاده‌سازی می‌کنیم:

def ExponentialModel(P:np.ndarray, X:np.ndarray):
  Yh = P[0] + np.exp(P[1]*X + P[2])
  return Yh

حال بخش‌هایی که نیاز با تغییر دارند را بازنویسی می‌کنیم:

nP = 3 # Parameters Count
P0 = np.random.uniform(-1, +1, nP)
Result = opt.minimize(Loss, P0, args=(ExponentialModel, trX, trY), method='slsqp', options={'maxiter':20})

print(Result)

P = Result['x']

trPred = ExponentialModel(P, trX)
tePred = ExponentialModel(P, teX)

trLoss = Loss(P, ExponentialModel, trX, trY)
teLoss = Loss(P, ExponentialModel, teX, teY)

print(f'{trLoss = }')
print(f'{teLoss = }')

trR2 = R2(trY, trPred)
teR2 = R2(teY, tePred)

print(f'{trR2 = }')
print(f'{teR2 = }')

حال پس از اجرا نتایج زیر حاصل می‌شود.

مدل های یادگیری ماشین

trR2 = 0.8315934848317937
teR2 = 0.8247071754787298

که نتایج حاصل، عملکرد نسبتاً مناسب مدل را نشان می‌دهد.

برای نتایج بهینه‌سازی نیز دیکشنری زیر حاصل می‌شود:

     fun: 0.08255973478479381
     jac: array([0.00017609, 0.00039471, 0.00027515])
 message: 'Optimization terminated successfully'
    nfev: 64
     nit: 15
    njev: 15
 status: 0
 success: True
       x: array([-1.01215658,  0.9614008 , -0.97999742])

مشاهده می‌کنیم که مقادیر ژاکوبین زیاد نتوانسته به خوبی به صفر نزدیک شود. از طرفی 15 مرحله الگوریتم کار کرده است. دلیل این اتفاق، پیچیده شدن مجموعه داده و زیاد شدن تعداد پارامترهای مدل است.

مجموعه آموزش الگوریتم های بهینه سازی هوشمند
فیلم مجموعه آموزش الگوریتم های بهینه سازی هوشمند در تم آف

کلیک کنید

جمع‌بندی

در این مطلب، روش ایجاد داده، مدل‌سازی و آموزش مدل های یادگیری ماشین در پایتون را بررسی کردیم.

مجموعه آموزش داده کاوی و یادگیری ماشین
فیلم مجموعه آموزش داده کاوی و یادگیری ماشین در تم آف

کلیک کنید

برای مطالعه بیشتر می‌توان موارد زیر را بررسی کرد:

 1. توضیحات در مورد تابع optimize.minimize
 2. عملکرد الگوریتم‌های مختلف در مسائل متفاوت
 3. اثر تعداد maxiter در جلوگیری از بیش‌برازش (Overfitting)
 4. مدل‌سازی‌های مختلف برای انواع ارتباط بین ویژگی‌ها
 5. اثر تعداد داده بر سرعت آموزش مدل

ارسال پاسخ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.